آینۀ شفاء ایران

Soft Cover,  Price: USD $50 plus shipping.  Order from sources below:
www.amazon.com     
(Go to and type Aleji Davar and click on the image of book, and follow instructions) or

www.ketab.com    (Go to and chose Persian books, on the left Search block, type Davar and scroll down to find the book, click and follow instructions) or

You may order from this site using Buy Now button below.

Select your location/destination and total payment from drop down menu below and proceed:

در صورت داشتن مشکل برای سفارش و یا خرید، با ایمیل هائیکه که در این سایت داده شده است تماس بگیرید. برای سفارشاتیکه از طریق ایمیل از ممالکی با ارزش پول ضعیف در مقابل دلار، به این سایت میرسد، کتاب به نصف قیمت بعلاوۀ هزینۀ پستی فرستاده خواهد شد.


Your Location
For the new book, Price: USD $35 plus shipping. You may order from this site using Buy Now button below.


Your Location 

For special rates for distributors please contact: info@davarpress.com

Publisher: www.davarpress.com

Back to Top